Ubytovacie zariadenie ALPINA PREVÁDZKOVÝ A UBYTOVACÍ PORIADOK

Riadnym prihlásením na pobyt sa má zato, že hosť súhlasí s podmienkami ubytovacieho a prevádzkového poriadku a zaväzuje sa ním riadiť počas celej doby pobytu, pričom na jeho žiadosť mu môže byť tento poskytnutý k nahliadnutiu ešte pred nástupom na pobyt. V deň nástupu na pobyt sa má zato, že hosť sa s podmienkami ubytovacieho a prevádzkového poriadku, prístupného v zariadení na nahliadnutie, riadne oboznámil. Za pobyt je považovaný aj denný vstup bez prenocovania. V prípade ak dôjde k porušeniu tohto poriadku, vedenie zariadenia môže jeho pobyt predčasne ukončiť.
1. Zariadenie môže ubytovať hosťa, ktorý sa riadne prihlásil. Za týmto účelom je hosť povinný predložiť príslušnému pracovníkovi zariadenia svoj platný doklad o totožnosti .
2. Pokiaľ sa hosť nedohodol inak má rezervované izby k dispozícii od 14,oo hod. v dohodnutý deň príchodu. Hosť nemá nárok na skoršie poskytnutie izby na ubytovanie.
3. Prístelka sa poskytuje až pri plnom obsadení všetkých riadnych lôžok v konkrétnom ubytovacom priestore.
4. Na základe objednaného ubytovania je zariadenie povinné hosťa ubytovať najneskôr do 18,oo hod. – do tohto času izbu pre hosťa rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak, resp. svoj neskorší príchod neoznámi vopred. V opačnom prípade sa môže rezervovaná izba vydať na ďalší prenájom.
5. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania môže mu ho zariadenie poskytnúť, ak má voľnú kapacitu, resp. inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
6. Hosť používa izbu počas doby, ktorú dohodol so zariadením.
7. Ak nebol čas odchodu z ubytovania vopred dohodnutý inak, hosť odhlási svoj pobyt a odovzdá kľúč – kartu prevádzkovému pracovníkovi najneskôr do 10:00 hod. posledného dňa a v tom čase aj izbu uvoľní. Ak tak hosť neurobí v stanovenom termíne, zariadenie mu môže účtovať pobyt za celý deň.
8. Hosť pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení v izbe a prípadné poruchy ihneď nahlási prevádzkovému pracovníkovi. Hosť pri odchode odovzdá izbu/objekt v takom stave v akom ju pri nástupe prebral.
9. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností poverený pracovník zariadenia.
10. Zariadenie zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach v rozsahu a za podmienok uvedených v § 433 a nasl. Občianskeho zákonníka. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá zariadenie maximálne do výšky stanovenej nariadením vlády č. 87/1995 Z.z. , ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
11. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného prevádzkového pracovníka zariadenia v čase od 8,00 hodiny do 22,00 hodiny.
12. Zariadenie zabezpečí pri ochorení, alebo zranení privolanie lekárskej pomoci.
13. Na izbe, alebo v spoločenských miestnostiach nesmie hosť premiestňovať zariadenie ani inventár z jedného objektu na druhý a naopak, vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových, alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete, alebo inej inštalácie. V objekte zariadenia a osobitne na izbe nie je hosťovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, mimo tých, ktoré slúžia k osobnej hygiene hosťa (holiace, prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.). V priestoroch sociálneho zariadenia je zakázané umývanie čierneho riadu.
14. V ubytovacích ako aj v ostatných vnútorných priestoroch zariadenia je fajčenie zakázané.
15. V priestoroch wellness je zakázané používať sklenené a rozbitné predmety z dôvodu bezpečnosti hostí.
16. V čase od 22,00 hodiny do 6,00 hodiny je hosť v ubytovacích priestoroch povinný dodržiavať nočný pokoj.
17. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 12 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských a športovo – relaxačných priestoroch. V prípade úrazu, alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa dospelá osoba, s ktorou je prihlásené na pobyt.
18. Ak hosť nemá svoj pobyt vyplatený vopred a bude si ho chcieť uhradiť až po jeho ukončení, dohodne spôsob (hotovosť, platobná karta, faktúra) a termín platby s pracovníkom prevádzky.
19. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti zariadenia prijíma prevádzka zariadenia.
20. Ubytovanie s domácim zvieraťom je možné výhradne za týchto podmienok:
a) Pobyt s domácim zvieraťom je možný len v priestoroch na to vyhradených.
b) Hosť je povinný ohlásiť prítomnosť domáceho zvieraťa vopred, a to už pri rezervácii pobytu. Pobyt domáceho zvieraťa bez predchádzajúceho ohlásenia nemusí byť umožnený.
c) Hosť je povinný pri ubytovávaní sa predložiť platný preukaz o očkovaní domáceho zvieraťa.
d) Za pobyt domáceho zvieraťa je hosť povinný zaplatiť poplatok podľa platného cenníka ÚZ.
e) Počas pobytu je hosť povinný venčiť domáce zviera t.j. mimo blízkosti areálu a je povinný odpratať exkrementy.
f) V areáli je voľný pohyb psov povolený len pod dohľadom majiteľa.
g) Je zakázané vodiť domáce zviera do stravovacích a relaxačných priestorov účelového zariadenia.
h) Hosť je povinný dodržiavať nočný pokoj a zabezpečiť, aby jeho domáce zviera nijakým spôsobom neobmedzovalo, neohrozovalo a nerušilo ostatných účastníkov rekreačného pobytu.
i) Hosť je povinný osobne odovzdať ubytovací priestor a prípadné škody na zariadení spôsobené jeho domácim zvieraťom uhradiť.
j) Pri opakovanom porušení ktoréhokoľvek z vyššie uvedených bodov, bude hosť vyzvaný, aby bezodkladne opustil areál účelového zariadenia.
k) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky nezodpovedá za žiadne zdravotné problémy, ktoré môžu vzniknúť pri pobyte u domácich zvierat, vzhľadom k výskytu voľne žijúcej zveri v lesnom prostredí.
l) Hosť nesmie nechať domáce zviera samé bez dozoru na izbe.
21. Za nadmerné znečistenie ubytovacieho prípadne iného priestoru zariadenia bude osobe, ktorá to spôsobila účtovaný paušálny poplatok v zmysle platného cenníka ÚZ.
22. V prípade straty, poškodenia alebo zničenia hmotného majetku, inventáru alebo zvereného majetku (napr. nábytok, kľúč- karta ..atď.) bez ohľadu či k tomu došlo úmyselne alebo z nedbanlivosti, zodpovedá za škodu osoba, ktorá ju spôsobila. Zariadenie vyčísli výšku spôsobenej škody a táto bude osobe – škodcovi zohľadnená v konečnom účte celkovej ceny pri ukončení pobytu, pričom táto osoba – škodca je povinná takto vyčíslenú spôsobenú škodu uhradiť.
23. Využitie wellness služieb je potrebné vždy nahlásiť vopred, jacuzzi – 1 deň, sauna – 1 hodina prevádzkovému pracovníkovi ubytovacieho zariadenia.
24. Hosť v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon) prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracúvania osobných údajov a je si vedomý svojich práv podľa zákona (Príloha č.1). Zároveň udeľuje zariadeniu v zmysle § 11 zákona súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v objednávke za účelom zabezpečenia a poskytnutia objednaných služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo vzťahov medzi hosťom a zariadením. Odvolanie tohto súhlasu je možné na základe písomnej žiadosti hosťa doručenej zariadeniu.
25. Zariadenie si vyhradzuje právo na zmenu tohto prevádzkového a ubytovacieho poriadku. Povinnosť oboznámenia tretích osôb je splnená ich umiestnením na webe zariadenia.
V Chtelnici, 1. januára 2015